RODO

Klauzula Informacyjna dla Najemców
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2rozporządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 rokuw sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) informujemy,
że:
Administratorem Twoich danych osobowych jest PEC Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu (40-
085) przy ul. Adam Mickiewicza 29, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII
Gospodarczy, pod numerem KRS 0000749125, NIP 6342936392, e-mail:
najem@makson.space; telefon: +48177788123 .
•Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich
usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu Twojejszczególnej sytuacji. Maszrównież
prawo do żądania od Administratora danych ograniczenia przetwarzania Twoichdanych, a
także do ich przenoszenia.
•Jeżeli uznasz, że twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa
masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
•Twojedane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej
realizacji zawartej z Administratorem umowy, celem wykonania obowiązków prawnych,
jakie ciążą na Administratorze(m.in. dla celów księgowych i podatkowych), a także mogą
być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających zprzepisów prawa cywilnego
oraz obrony przed takimi roszczeniami, jeśli takie się pojawią.
•Podstawą prawna przetwarzania Twoichdanych osobowych jest:oart. 6 ust. 1 lit b
RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowylub podjęcia czynności przed
jej zawarciem;oart. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji
obowiązków ciążących na Administratorze, takich jaknp. prowadzenie rozliczeń
finansowych, wtym podatkowych;oart. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest
nieodzowne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
Administratora, takich jak ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń
cywilnoprawnych;
•Ponadto, jeżeli udzieliłeś takiej zgody -na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a RODO-Twoje
dane osobowe będąwykorzystywane w celujednorazowego przekazania Twoich danych
osobowych obejmujących imię, nazwisko i nr PESEL spółce DobrynajemIT Sp. z o. o. sp.
z o.o. z siedzibą w Krakowie prowadzącej serwis dobrzynajemcy.pl w celu informowania
przez tę spółkę osób trzecich o rzetelnych najemcachi wynajmujących,na zasadach i
warunkach określonych przez tę spółkę w regulaminie dostępnym na stronie
dobrzynajemcy.pl.Z chwilą przekazania tych danych podmiot prowadzący portal staje się
administratorem Twoich danych, a założony przez nas cel przetwarzania zostaje
osiągnięty.
•Twojedane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do konkretnego
przetwarzania danych. Z pewnością dane będą przetwarzane przez okres trwania łączącej
Cięz Administratoremumowy, jak również przez okres trwania wymagalności
ewentualnych
roszczeń z tym związanych, a więc przez conajmniej 6lat od rozwiązania umowy –zgodnie
z ogólnym terminem przedawnienia w myśl art. 118 Kodeksu cywilnego.
•Odbiorcą Twoich danych osobowych będą upoważnieni pracownicyAdministratora, którzy
sąbezpośrednio odpowiedzialni za przetwarzanie danychwzakresie realizacji umowy.
Ponadto dane będą przetwarzane–w przypadku takiej konieczności–przez zewnętrzną
firmę z zakresu obsługi księgowej i prawnej. Każdorazowo również dane będę
przekazywane instytucjom i organom upoważnionym z mocy prawa.
•Twojedane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany,
ponieważ w pewnym stopniu będąprzetwarzanena zasobach komputerowych, jednakże w
ramach przetwarzania danych Administrator nie stosujemetod polegających na

zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.•podanie przez
Ciebiedanych osobowych jestdobrowolne, aleniezbędne do celów realizacjizawartej z
Administratoremumowy, akonsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
możliwości zawarcia umowylub jej realizacji.
•Możliwe jest korzystanie przez Administratora lub Spółkę ze zgodnych z wymogami
RODO rozwiązań IT dostarczanych przez podmioty znajdujących się w USA, tj.
następujących rozwiązań: Dropbox (Dropbox International Unlimited Company), których
operatorzy przynależą do porozumień uznawanych przez Komisję Europejską za
spełniające odpowiedni poziom ochrony (zgodnie z wymogami określonymi w Decyzji
Wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przyjętej na mocy
dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony
zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE –USA/ Privacy Shield Framework) lub innych
podmiotów co do których odpowiedni poziom ochrony zapewniony jest za pomocą
prawnie wiążącego i egzekwowalnego instrumentu między organami lub podmiotami
publicznymi; wiążących reguł korporacyjnych zgodnie z art. 47 RODO, standardowych
klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję; standardowych klauzul ochrony
danych przyjętych przez organ nadzorczy i zatwierdzonych przez Komisję zgodnie z
procedurą sprawdzającą; zatwierdzonego kodeksu postępowania z wiążącymi i
egzekwowalnymi zobowiązaniami administratora lub podmiotu przetwarzającego w
państwie trzecim do stosowania odpowiednich zabezpieczeń, w tym w odniesieniu do
praw osób, których dane dotyczą; zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji wraz z
wiążącymi i egzekwowalnymi zobowiązaniami administratora lub podmiotu
przetwarzającego w państwie trzecim do stosowania odpowiednich zabezpieczeń, w tym
w odniesieniu do praw osób, których dane dotyczą. W innych przypadkach nie przewiduje
się przekazywania danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.

Facebook Instagram LinkedIn YouTube